Tăng mắt live

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Nhập thời gian theo các số sau : 15,30,60,90,120,180
Làm sai ko được hỗ trợ

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Số phút Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian