Tiktok vip like

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Các trường hợp đơn bị hủy hoặc không lên like
Đổi username hoặc username ở chế độ riêng tư.
Đăng video quá nhiều trong thời gian ngắn hệ thống chưa kịp quét.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Còn lại Số lượng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian