Tăng like bài viết

Cần thanh toán: 0 VNĐ

Lưu ý

Các trường hợp đơn bị hủy hoặc không lên like
Bài viết không mở công khai hoặc lấy sai link, id.
Nếu tăng like cho group công khai ,video và live hãy mua thử số lượng nhỏ xem server đó có chạy không vì 1 số server không hỗ trợ.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Cảm xúc Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Ghi chú Trạng thái Thời gian